Termin Xorg 7.2

Daniel Gerzo danger at FreeBSD.org
Wed May 16 20:18:12 CEST 2007


Hello Jan,

Wednesday, May 16, 2007, 10:22:26 AM, you wrote:

> Zdravim,
> Nezna nekdo odhadovany termin ?

Soonish.

Ten import ako taky mal nastat niekedy kratko po importe gcc4.2,
ktory mal nastat tuto noc, avsak bol prelozeny kvoli novym chybam,
ktore sa aktualne objavili vdaka symbol versioning-u.

> Honza

-- 
Best regards,
 Daniel              mailto:danger at FreeBSD.org
More information about the Users-l mailing list